Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość i zwrot Towarów
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może od niej odstąpić, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia :
a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – dla umowy , w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności
b) objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii, części – dla umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
c) objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy – dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony,
d) zawarcia umowy – dla pozostałych umów
2. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia od odstąpienia od umowy i przesłanie go na adres: Cinematech Andrzej Czyżycki, ul.Brzozowa 9b/c, 20-243 Gdańsk-Wrzeszcz , za pośrednictwem e-maila na adres poczty elektronicznej: sklep@cinematech.pl.

3. Po złożeniu przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca za pomocą wysyłki pocztowej lub w drodze elektronicznej tj. poprzez wysłanie faksu lub wiadomości na adres skrzynki e-mail Kupującego, potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i informuje Kupującego o decyzji.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
5. W przypadku odstąpienia o umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż tańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał jednoznaczne oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Do przesyłki ze zwracanym Towarem należy dołączyć otrzymaną przy zakupie fakturę (lub inny dokument księgowy) ze wskazanym nr rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona cena zapłacona przez Kupującego. Zakupiony Towar powinien być dokładnie zapakowany i zabezpieczony na czas transportu w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym.
6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Kupujący odpowiada na jakiekolwiek zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DANE SPRZEDAJĄCEGO ……………………………. ……………………………. …………………………….
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ……………………………………….,
data odbioru ……………………………………………….… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login ……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..……………………………………. Data…………………………………………………………………………. …….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru
Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu cinematech.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.