TAGA

TAGA
To Achieve Glorious Acoustics
 

Idea do stwo­­rze­­nia TAGA Ha­r­mo­­ny zro­­dzi­­ła się w wcze­­snych la­­tach 90-tych.

Dwóch par­t­ne­­rów – z Nie­­miec i z Po­l­ski, mi­­ło­­śni­­ków mu­­zy­­ki i spe­­cja­­li­­­stów w high-end au­­dio, po­­szu­­ki­­wa­­ło dźwię­­ko­­wej do­­sko­­na­­ło­­­ści w ze­­sta­­wach gło­­śni­­ko­­wych. Do­sz­li do wnio­­sku, że wię­k­szość pro­­du­k­tów ma­­rek, któ­­re wy­­ch­wa­­la­­ły swo­­ją naj­wy­ż­szą ja­­kość brzmie­­nia ofe­­ru­­jąc wygórowane ce­­ny, tak na­­pra­w­dę nie brzmia­­ło do­­brze. 

To skło­­ni­­ło ich do za­­ło­­że­­nia TAGA Ha­r­mo­­ny.

Od po­­czą­t­ku TAGA Ha­r­mo­­ny wspó­ł­pra­­co­­wa­­ła z no­­wo­­cze­­sną fa­­bry­­ką zlo­­ka­­li­­zo­­wa­­ną w Chi­­nach, któ­­ra pro­­du­­ko­­wa­­ła i wciąż produkuje pro­­du­k­ty dla naj­le­p­szych ma­­rek. Po ki­l­ku la­­tach zo­­sta­­ła za­­ło­­żo­­na spół­­ka jo­­int-ve­n­tu­­re z Chińską fa­­bry­­ką w ce­­lu za­­pe­w­nie­­nia sta­­bi­l­ne­­go, re­­gu­­la­r­ne­­go i bez­­pie­cz­ne­­go ła­ń­cu­­cha do­­staw dla ma­r­ki.

Ak­tu­­a­l­ne dzia­­ła­­nia TAGA Ha­r­mo­­ny sku­­pia­­ją się we wła­­snych ce­n­trach w Eu­­ro­­pie (Ba­­da­­nia i Ro­­zwój, Ma­­ga­­zy­­no­­wa­­nie, Sprze­­daż, Se­r­wi­­so­­wa­­nie) i Chi­­nach (Ba­­da­­nia i Ro­­zwój, Pro­­du­k­cja, Ma­­ga­­zy­­no­­wa­­nie, Sprze­­daż, Se­r­wi­­so­­wa­­nie).

TAGA Ha­r­mo­­ny ofe­­ru­­je naj­wy­ż­szej kla­­sy pro­­du­k­ty dla ry­n­ku high-end, hi-fi i ki­­na do­­mo­­we­­go, któ­­re cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­ją się re­­we­­la­­cy­j­nie ko­­rzy­st­nym sto­­su­n­kiem ja­­ko­­­ści do ce­­ny.

Ofe­r­ta skła­­da się z ki­l­ku se­­rii ze­­sta­­wów gło­­śni­­ko­­wych w ka­­te­­go­­riach: Ro­­zry­w­ka Do­­mo­­wa (ko­­lu­m­ny ste­­reo i ki­­na do­­mo­­we­­go), Pro­­du­k­ty In­sta­­la­­cy­j­ne (gło­­śni­­ki do za­­bu­­do­­wy su­­fi­­to­­wej, ście­n­nej, do wy­­ko­­rzy­­sta­­nia w ogro­­dach i na ze­­w­nątrz po­­mie­sz­czeń, jak ró­w­nież sze­­reg ak­ce­­so­­riów mo­n­ta­­żo­­wych), oraz Pro­­du­k­tów Mu­l­ti­­me­­dia­l­nych (dwu i wie­­lo­­ka­­na­­ło­­we sy­s­te­­my z Blu­­e­to­­o­th®, ap­tX® i in­­ny­­mi no­­wo­­cze­­sny­­mi fo­r­ma­­ta­­mi stre­­a­mi­n­gu mu­­zy­­ki), Ele­k­tro­­ni­­ki (prze­­two­r­ni­­ki DAC, fi­l­try za­­si­­la­­nia oraz wzma­c­nia­­cze au­­dio, w tym z bez­­prze­­wo­­do­­wym stre­­a­mi­n­giem au­­dio), dope­ł­nie­­niem ofe­r­ty jest wy­­so­­kiej kla­­sy oka­­blo­­wa­­nie.

Fabryka TAGA Harmony

 
Magazyn w Europie

Ko­­lu­m­ny gło­­śni­­ko­­we po­­zo­­sta­­ją wciąż je­d­nym z naj­wa­ż­nie­j­szych ele­­me­n­tów w ofe­r­cie firmy TAGA Ha­r­mo­­ny. Na­­sze ze­­spo­­ły gło­­śni­­ko­­we cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­ją się uni­­we­r­sa­l­nym brzmie­­niem, któ­­re­­go naj­wy­ż­sza ja­­kość w sy­s­te­­mach ste­­reo i ki­­na do­­mo­­we­­go odzwie­r­cie­­dla się w sze­­ro­­kim po­­lu roz­­prze­­strze­­nia­­nia się dźwię­­ku, głę­­bo­­kim ba­­sie i im­po­­nu­­ją­­cym za­­kre­­sie dy­­na­­mi­­ki zna­­ny­­mi z ko­n­stru­k­cji ro­­dem z U.S.A., je­d­no­­cze­­śnie łą­­cząc w so­­bie dźwię­­ko­­wą do­­kła­d­ność, pre­­cy­­zję lo­­ka­­li­­za­­cji po­­sz­cze­­gó­l­nych dźwię­­ków i ba­r­dzo ni­­skie znie­­­kszta­ł­ce­­nia cha­­ra­k­te­­ry­­sty­cz­ne dla nie­­mie­c­kiej szko­­ły dźwię­­ko­­wej.

Za­­sto­­so­­wa­­nie no­­wo­­cze­­snych ma­­te­­ria­­łów do bu­­do­­wy urzą­­dzeń, za­­a­wa­n­so­­wa­­na in­­ży­­nie­­ria i in­­no­­wa­­cy­j­ne pro­­je­k­ty wdra­­ża­­ne przez mię­­dzy­­na­­ro­­do­­wy ze­­spół pro­­fe­­sjo­­na­l­nych ko­n­stru­k­to­­rów sta­­wia­­ją fi­r­mę TAGA Ha­r­mo­­ny wśród li­­de­­rów pro­­du­k­cji ko­­lumn gło­­śni­­ko­­wych oraz wy­­ró­ż­nia­­ją­­cych się pro­­du­­ce­n­tów ele­k­tro­­ni­­ki au­­dio hi-fi.

Uni­­ka­l­na te­ch­no­­lo­­gia i pa­­sja na­­szych pro­­je­k­ta­n­tów spra­­wia, że fi­r­ma TAGA Ha­r­mo­­ny usta­­na­­wia sta­n­da­r­dy dźwię­­ko­­wej do­­sko­­na­­ło­­­ści przy naj­le­p­szej z mo­ż­li­­wych ce­­nie.

 
 

Na­­szą mi­­sją jest two­­rze­­nie urzą­­dzeń o do­­kła­d­nym po­­lu dźwię­­ko­­wym, si­l­nym i per­­fe­k­cy­j­nie zde­­fi­­nio­­wa­­nym ba­­sie, po­­na­d­prze­­cię­t­nej dy­­na­­mi­­ce z szcze­­gó­­ło­­wą i na­­tu­­ra­l­ną śre­d­ni­­cą, w za­­kre­­sie ce­­no­­wym, w któ­­rym wy­­da­­wa­­ło się to do­­tąd nie­­mo­ż­li­­we!

Aby osią­­gnąć ten cel pro­­fe­­sjo­­na­l­ny ze­­spół zło­­żo­­ny z in­­ży­­nie­­rów i pro­­je­k­ta­n­tów spę­­dza se­t­ki go­­dzin na opra­­co­­wy­­wa­­niu ka­ż­de­­go z mo­­de­­li. Po­d­czas wie­­lo­­kro­t­nie po­­w­ta­­rza­­nych te­­stów od­słu­­cho­­wych i po­­mia­­rów, któ­­re prze­­pro­­wa­­dza dział Ba­­dań i Ro­­zwo­­ju, wszy­st­kie po­­te­n­cja­l­ne sła­­bo­­­ści fi­­na­l­ne­­go pro­­du­k­tu są do­­stra­­ja­­ne i ko­­ry­­go­­wa­­ne aż do uzy­­ska­­nia per­­fe­k­cy­j­ne­­go re­­zu­l­ta­­tu.
Wszy­st­ko to w po­­łą­­cze­­niu z ol­brzy­­mią ska­­lą pro­­du­k­cji spra­­wia, że na­­sze pro­­du­k­ty cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­ją się nie­­do­­­ści­­gnio­­nym sto­­su­n­kiem ja­­ko­­­ści brzmie­­nia do wa­r­to­­­ści!

Je­­że­­li po­­szu­­ku­­jesz naj­le­p­sze­­go brzmie­­nia TAGA HARMONY cze­­ka na Cie­­bie!

 

 

Wszy­st­kie pro­­du­k­ty TAGA Ha­r­mo­­ny są pro­­je­k­to­­wa­­ne zgo­d­nie z wy­­ma­­ga­­nia­­mi ISO 9001:2008 oraz po­­sia­­da­­ją naj­wa­ż­nie­j­sze ce­r­ty­­fi­­ka­­ty mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we.

W na­­szym dzia­­le Ba­­dań i Ro­­zwo­­ju są za­­tru­d­nie­­ni naj­ba­r­dziej uta­­le­n­to­­wa­­ni in­­ży­­nie­­ro­­wie i pro­­je­k­ta­n­ci, któ­­rzy sku­­pia­­ją swo­­je wy­­si­ł­ki opra­­co­­wu­­jąc naj­le­­piej brzmią­­ce, tr­wa­­łe i przy­­ja­­zne uży­t­ko­w­ni­­ko­­wi urzą­­dze­­nia ele­k­tro­­ni­cz­ne i ko­­lu­m­ny gło­­śni­­ko­­we na ry­n­ku.

Przed za­­a­k­ce­p­to­­wa­­niem do ma­­so­­wej pro­­du­k­cji, ka­ż­dy z pro­­je­k­tów jest do­­kła­d­nie te­­sto­­wa­­ny w dzia­­le Ba­­dań i Ro­­zwo­­ju a po­­sz­cze­­gó­l­ne, naj­dro­b­nie­j­sze de­­ta­­le, któ­­re wy­­ma­­ga­­ją po­­pra­­wek są ko­­ry­­go­­wa­­ne.
Go­­to­­we pro­­du­k­ty TAGA Ha­r­mo­­ny są za­­w­sze po­­no­w­nie do­­kła­d­nie te­­sto­­wa­­ne z wy­­ko­­rzy­­sta­­niem no­­wo­­cze­­snych urzą­­dzeń i opro­­gra­­mo­­wa­­nia te­­stu­­ją­­ce­­go.

Na­­sze pro­­du­k­ty po­­sia­­da­­ją 2-letnią pe­ł­ną gwa­­ra­n­cję.

 
 
 
                                  Więcej informacji na stronie www.taga-audio.com